Deklaracja dostępności Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy Koźmin Wlkp.

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Koźmin Wlkp. zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Biblioteka Publiczna Koźmin Wlkp.

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne z uwagi na fakt, że:

 • pochodzą z różnych źródeł
 • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji
 • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 • brak tytułu w zagnieżdżonych ramkach tzw. frame i iframe
 • część dokumentów nie ma warstwy tekstowej (np. skany dokumentów). Treści te nie zostaną poprawione ponieważ niosłoby to zbyt duże obciążenie dla podmiotu publicznego.
 • brak napisów i transkrypcji dla umieszczonych na stronie filmów pochodzących z serwisu https://www.youtube.com, poprawienie dostępności niosłoby za sobą nadmierne obciążenia dla podmiotu publicznego.
 • pod częścią zdjęć brak opisów, tekstu alternatywnego dla czytników obsługiwanych przez osoby niepełnosprawne.

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Justyna Kląskała.
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 • Telefon: 62 72 16 723

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

 1. Biblioteka Publiczna w Koźminie Wlkp. mieści się w budynku przy ulicy Zamkowej 2a.
 2. Jest jedno wejście do budynku biblioteki, ale trzy możliwości dojścia do niego.
  •    tylko od strony parkingu wejście jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych i posiada podjazd
  •    od strony parku i od ulicy Zamkowej wejście nie jest przystosowane dla osób niepełnosprawnych są tam dwa stopnie.
 3. Budynek piętrowy, nie posiada windy.
 4. Wszystkie pomieszczenia związane z obsługą czytelników, czyli wypożyczalnie dla dorosłych i dzieci, czytelnia i czytelnia komputerowa, wypożyczalnia audiobooków i usługi mieszczą się na parterze.
 5. W lokalu jest toaleta przystosowana dla osób niepełnosprawnych.
 6. Nad wejściem do budynku nie ma głośników systemu naprowadzającego dźwiękowo osoby niewidome i słabo widzące.
 7. W budynku biblioteki nie ma pętli indukcyjnych.
 8. Nie ma możliwości skorzystania z usług tłumacza migowego.
 9. Do lokalu biblioteki można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.
 10. W lokalu nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a,  ani oznaczeń kontrastowych.
 11. Przy budynku biblioteki znajduje się parking, nie ma wyznaczonych miejsc dla osób niepełnosprawnych.
Raport o stanie zapewniania dostępności podmiotu publicznego